معرفی کتاب

Feed Link JS News
گروه اکونومیست

جهانی از اعداد ( ویرایش سال 2018 )

   عنوان کتاب:  جهانی از اعداد ( ویرایش سال 2018 ) نویسنده: گروه اکونومیست مترجم: سعید ارکان زاده یزدی / نسیم بنایی هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید به همه این مفاهیم توجه کنید: «رشداقتصادی»،...
۱۹ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
محسن گودرزی و همکاران

سرمایه فراموش شده

   عنوان کتاب:  سرمایه فراموش شده نویسنده: محسن گودرزی و همکاران فقـدان سـه عنصـر منافـع مشـترک، شایسـتگی و سـلامت اخلاقی در روابـط دو طرفــه منجــر بــه ایجــاد شــکافی عمیــق میــان دوســویه بخــش خصوصــی و دولـت شـده...
۱۹ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
روپرت مرسون

ثبات افیون کسب و کارها

  عنوان کتاب:  ثبات افیون کسب و کارها نویسنده: روپرت مرسون مترجم: عباس توکلی کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار دارد بـه بررسـی مدل هـای مختلـف توسـعه پرداختــه و نظریه هــای مشــهور در ایــن زمینــه را بیــان کــرده...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
ریچل باتزمن/ روراجرز

آنچه مال من است مال شماست

  عنوان کتاب:  آنچه مال من است مال شماست نویسنده: ریچل باتزمن/ روراجرز مترجم: سعید ارکان زاده یزدی کتـاب همـان طـور کـه از عنوانـش برمی آیـد از «مصـرف اشـتراکی» صحبـت می کنـد؛ منظـور از مصـرف اشـتراکی یعنـی مصـرف یـک...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
آدریان وولدریچ

آشوب بزرگ

  عنوان کتاب:  آشوب بزرگ نویسنده: آدریان وولدریچ مترجم: نسیم بنایی / مریم عربی ادبیـات مدیریـت مملـو از اسـتعاره هایی اسـت کـه به سـرعت و چالاکی اشـاره دارد. اکثــر کتاب هــای حــوزه کســب و کار، عنوان هایــی مثــل...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
مینا تاکسوز

راهنمای ریسک کشوری

    عنوان کتاب:  راهنمای ریسک کشوری نویسنده: مینا تاکسوز مترجم: حسام الدین عباس حلاج/ سید حمیدرضا عظیمی ریسـک کشـوری مفهومـی متعلـق بـه دوران پـس از عصـر اسـتعمار بـوده و در اقتصـاد جهانـی امـروز بسـیار پـر اهمیـت...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا

100 سال دگر...

  عنوان کتاب:  100 سال دگر.... اقتصاد دانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند نویسنده: ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا مترجم: آرش پور ابراهیمی در کتاب صد سال دگر... مجموعــه ای از برجســته ترین اقتصاددانــان جهــان،...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
جعفر خیرخواهان

اقتصاد در عصر جدید

  عنوان کتاب:  اقتصاد در عصر جدید نویسنده: جعفر خیرخواهان مترجم: جعفر خیرخواهان انتخــاب شگفتی ســاز دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا، تصــورات و نظــرات بی وقفــه ای دربــاره تغییــرات بالقــوه...
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
آنا فالتن / مایکل دریسن و اسکات مولر

چرا شکست می خورید؟

  عنوان کتاب:  چرا شکست می خورید ؟ نویسنده: آنا فالتن / مایکل دریسن و اسکات مولر مترجم: صوفیا نصرالهی دنیـای کسـب و کار دگرگـون شـده و امـروز دیگـر شـرکت داری بـه سـیاق دو دهـه قبـل ممکـن نیسـت. کسـب و کارهای کوچـک در...
۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
مسعود خوانساری

سراب توسعه

  عنوان کتاب:  سراب توسعه نویسنده: مسعود خوانساری   آنچــه در ایــن مجموعــه گردهــم آمــده مجموعــه ســرمقاله های ماهنامــه آینده نگـر اسـت. ایـن سـرمقاله ها در طـول چهـار سـال بحرانـی اقتصـاد ایـران نوشـته شـده و بـه...
۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو

ابتکارات صرفه‌جویانه

  عنوان کتاب:  ابتکارات صرفه جویانه نویسنده: ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو مترجم: مریم عربی/ نسیم بنایی چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم ابتـکارات صرفه جویانـه شـیوه ای اسـت کـه شـرکت ها بـه کمـک...
۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
مارک لوینسون

راهنمای بازارهای مالی

  عنوان کتاب:  راهنمای بازارهای مالی نویسنده: مارک لوینسون مترجم: ساغر منشی در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه...
۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
The Economist

ایده ها

  عنوان کتاب:  ایده ها نویسنده: The Economist مترجم: نسیم بنایی اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود؟ اقتصاد جهان براســاس ایده هایی پیش می رود که دانشــمندان علم اقتصاد سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه...
۰۹ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
محمد حسین باقی

معمای چین

  عنوان کتاب:  معمای چین نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا امروزه برخی چین را ابرقدرت شرق می نامند؛ کشوری که می رود نامش را در زمره یکی از...
۰۸ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی
دنیل تودور و جیمز پی یرسون

علیه توسعه

  عنوان کتاب:  علیه توسعه نویسنده: دنیل تودور و جیمز پی یرسون مترجم: محمدحسین باقی زیرپوست پیونگ یانگ چه میگذرد؟ کره شمالی یکی از اسرارآمیزترین کشورهای کمونیستی در جهان است. آنطور که در رسانه ها گفته می...
۰۸ فروردين ۱۳۹۹
اختصاصی

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.