مارک لوینسون

راهنمای بازارهای مالی

در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه معنـای بـازار بوده اسـت. وقتـی ایـن اصـل را نادیـده گرفتیـم در نتیجـه رقابـت و شـفافیت را از دسـت داده ایـم و در چنیـن فضایـی هـم فسـاد دامـن گیـر اقتصـاد ایران شده اسـت


 

عنوان کتاب:  راهنمای بازارهای مالی

نویسنده: مارک لوینسون

مترجم: ساغر منشی

در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه معنـای بـازار بوده اسـت. وقتـی ایـن اصـل را نادیـده گرفتیـم در نتیجـه رقابـت و شـفافیت را از دسـت داده ایـم و در چنیـن فضایـی هـم فسـاد دامـن گیـر اقتصـاد ایران شده اسـت.

طـی چنـد دهـه گذشـته بارهـا در مـورد شـیوه سـوگیری سیاسـت های اقتصـادی در کشـور بحـث شـده و البتـه کمتـر نتیجـه ای بدسـت آمده اسـت. در پـس چنیـن فضایـی اقتصـاد ایـران برخلاف آنچـه در اسـناد بالادستی اشـاره شـده، بـه سـمت تبدیــل شــدن بــه اقتصــاد اول منطقــه میــل نکــرده و عمــلاً ترکیــه و کشــورهای حـوزه خلیـج فـارس از مـا پیـش افتاده انـد. درحالـی کـه مزیت هـای زیرسـاختی و ذاتی اقتصاد ایران از تمامی این کشورها بیشتر است.

کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار گرفتـه از ایـن منظـر داری اهمیـت اسـت کـه معنـای بـازار و کارکردهـای دقیـق آن را موشـکافانه مـورد بررسـی قـرار داده و نشــان مــی دهــد بــدون اتــکاء بــه اصــل تجــارت آزاد نمی تــوان در دنیــای معاصر اقتصاد کاری از پیش برد.

ایــن کتــاب تـلاش کــرده بــه زبانــی ســاده و گویــا موضوعــات را مــورد کنـکاش قـرار دهـد و اطلاعاتی دقیـق و کاربـردی در اختیـار فعـالان اقتصـادی بگذارد که به صورت روزانه ممکن است درگیر آنها باشند.

[دریافت فایل الکترونیکی]


 + 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.