مسعود خوانساری

سراب توسعه

آنچــه در ایــن مجموعــه گردهــم آمــده مجموعــه ســرمقاله های ماهنامــه آینده نگـر اسـت. ایـن سـرمقاله ها در طـول چهـار سـال بحرانـی اقتصـاد ایـران نوشـته شـده و بـه دقـت مشکلات را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. مطالعـه آنها می توانـد سـرخط دقیقـی از موقعیـت موجـود اقتصـاد ایـران در طـول سـال های 1393 تا 1397 بدسـت دهـد

سراب توسعه
 

عنوان کتاب:  سراب توسعه

نویسنده: مسعود خوانساری
 

آنچــه در ایــن مجموعــه گردهــم آمــده مجموعــه ســرمقاله های ماهنامــه آینده نگـر اسـت. ایـن سـرمقاله ها در طـول چهـار سـال بحرانـی اقتصـاد ایـران نوشـته شـده و بـه دقـت مشکلات را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. مطالعـه آنها می توانـد سـرخط دقیقـی از موقعیـت موجـود اقتصـاد ایـران در طـول سـال های 1393 تا 1397 بدسـت دهـد.

همزمـان دیدگاه هـای بخش خصوصـی در مـورد مناســبات اقتصــادی کشــور نیــز در ایــن مقــالات آمــده و مخاطبــان می تواننــد درکـی دقیـق از موقعیـت موجـود و نیازهـای کشـور بدسـت آوردنـد. امیـد اسـت مطالعه این مجموعه قدمی در جهت کمک به احیای اقتصاد کشور باشد.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.