آنا فالتن / مایکل دریسن و اسکات مولر

چرا شکست می خورید؟

نویســندگان اکونومیســت اعتقــاد دارنــد، ادغــام شــرکت ماننــد کاتالیــزرو عمــل می کنــد و مقدمــات بــرای رشــد دوبــاره از خاکســتر شکســت قبلــی را فراهــم مــی آورد و به همیـن دلیـل اسـت کـه در فرهنگ هایـی شـبیه بـه کشـورهای آسـیایی بـه آنها «ققنوس» هم اطلاق می شود

چرا شکست می خورید؟
 

عنوان کتاب:  چرا شکست می خورید ؟

نویسنده: آنا فالتن / مایکل دریسن و اسکات مولر

مترجم: صوفیا نصرالهی

دنیـای کسـب و کار دگرگـون شـده و امـروز دیگـر شـرکت داری بـه سـیاق دو دهـه قبـل ممکـن نیسـت. کسـب و کارهای کوچـک در اروپـا و امریـکا بیـش از گذشــته رونــق گرفته انــد و کســب و کارهای بــزرگ در شــرق آســیا تـلاش می کننـد تـا متحدانـی کوچـک ولـی موثـر را بـه مجموعـه خـود اضافـه کننـد. ادعــای امــروز تحلیلگــران اقتصــادی ایــن اســت کــه صــدای مذاکــرات بــرای ادغام شرکت ها مهمترین نجوای کسب و کارها در جهان است.

کتابــی کــه پیــش روی شماســت، تلاشی در جهــت درک بهتــر دلایل شکسـت کسـب و کارها و ادلـه ضـروری دربـاره موفقیـت آن هاسـت. سـوال ایـن اســت کــه کســب و کارها چــرا شکســت می خورنــد و برخـلاف انتظــار چطــور کمپانی هایــی کــه همــه شــواهد خبــر از افــول آنهــا می دهــد، از زمیــن بلنــد می شــوند و دوبــاره بــه صــدر بــاز می گردنــد؟ ایــن کتــاب کوشــش کــرده تــا پاســخ های قانــع کننــده بــه چنیــن ســوالاتی را ارائــه کنــد.

نویســندگان اکونومیســت اعتقــاد دارنــد، ادغــام شــرکت ماننــد کاتالیــزرو عمــل می کنــد و مقدمــات بــرای رشــد دوبــاره از خاکســتر شکســت قبلــی را فراهــم مــی آورد و به همیـن دلیـل اسـت کـه در فرهنگ هایـی شـبیه بـه کشـورهای آسـیایی بـه آنها «ققنوس» هم اطلاق می شود.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.