مینا تاکسوز

راهنمای ریسک کشوری

ریسـک کشـوری مفهومـی متعلـق بـه دوران پـس از عصـر اسـتعمار بـوده و در اقتصـاد جهانـی امـروز بسـیار پـر اهمیـت شـده اسـت. امـروز یـک چارچـوب فلســفی و بین المللی و نیــز ابزارهــای اطلاعاتی شایســته ای بــرای تحلیــل و مدیریـت ریسـک یـک کسـب و کار بین المللی وجـود دارد

 راهنمای ریسک کشوری
 

  عنوان کتاب:  راهنمای ریسک کشوری

نویسنده: مینا تاکسوز

مترجم: حسام الدین عباس حلاج/ سید حمیدرضا عظیمی

ریسـک کشـوری مفهومـی متعلـق بـه دوران پـس از عصـر اسـتعمار بـوده و در اقتصـاد جهانـی امـروز بسـیار پـر اهمیـت شـده اسـت. امـروز یـک چارچـوب فلســفی و بین المللی و نیــز ابزارهــای اطلاعاتی شایســته ای بــرای تحلیــل و مدیریـت ریسـک یـک کسـب و کار بین المللی وجـود دارد.

ایـن کتـاب ضمـن ارائـه جدیدتریـن تئوری هـا در حـوزه ریسـک کشـوری، چندیـن مطالعـه مـوردی را پیرامـون همیـن موضـوع در اختیـار خواننـده قـرار می دهــد تــا بتوانــد در کنــار انتقــال مفاهیــم، رویکــردی کاربــردی جهــت مدیریت ریسک در کسب و کار در اختیار داشته باشد.

از نــکات کلیــدی کــه در کتــاب راهنمــای ریســک کشــوری بــه آن پرداختـه شـده اسـت، مسـاله ظهـور گـردش سـبدهای دارایـی بین المللی اسـت، موضوعـی کـه ضرورتـا در شناسـایی ریسـک کشـورها بایـد مورد توجـه سیاسـتگذاران اقتصـاد کلان کشــور قــرار گیــرد. به عــلاوه مطالعــه دقیــق بحــران اقتصــادی ســالهای 2008 و 2009 از منظــر ریســک اقتصــادی، می توانــد در ســال های پیــش رو حــاوی تجربیــات ارزشــمندی بــرای اقتصــاد مــا از جنبــه ریســک کشــوری باشد.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 


 + 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.