آدریان وولدریچ

آشوب بزرگ

ادبیـات مدیریـت مملـو از اسـتعاره هایی اسـت کـه به سـرعت و چالاکی اشـاره دارد. اکثــر کتاب هــای حــوزه کســب و کار، عنوان هایــی مثــل «ســریعتر»، «خــارج از کنتـرل»، «بـا سـرعت رو به جلـو»، «سـرعت تفکـر» و «بیـدار شـو» را در خود دارنـد. بــر اســاس آنچــه محققــان اکونومیســت در ایــن کتــاب آورده انــد، مرکــز مشــاوره بوسـتون از شـرکت هایی می گویـد کـه خودشـان را بـا «تسـریع کننده ذهـن» وفـق می دهنـد

 آشوب بزرگ
 

عنوان کتاب:  آشوب بزرگ

نویسنده: آدریان وولدریچ

مترجم: نسیم بنایی / مریم عربی

ادبیـات مدیریـت مملـو از اسـتعاره هایی اسـت کـه به سـرعت و چالاکی اشـاره دارد. اکثــر کتاب هــای حــوزه کســب و کار، عنوان هایــی مثــل «ســریعتر»، «خــارج از کنتـرل»، «بـا سـرعت رو به جلـو»، «سـرعت تفکـر» و «بیـدار شـو» را در خود دارنـد. بــر اســاس آنچــه محققــان اکونومیســت در ایــن کتــاب آورده انــد، مرکــز مشــاوره بوسـتون از شـرکت هایی می گویـد کـه خودشـان را بـا «تسـریع کننده ذهـن» وفـق می دهنـد.

بنیـاد مطالعاتـی مکنـزی از شـرکت ها می خواهـد کـه «نـرخ متابولیکـی» خــود را بــالا ببرنــد.

مدرســه کســب ِ وکار کلمبیــا اصــرار دارد کــه شــرکت ها دیگــر نبایــد بــه دنبــال مزایــای رقابتــی پایــدار باشــند بلکــه بایــد تمرکــز خــود را روی روش هـای دسـتیابی بـه فرصت هـای لحظـه ای قـرار بدهنـد. جایـی در میـان سـطور ایـن کتـاب مثالـی گویـا از وضعیت امـروز شـرکت داری در جهـان آمده اسـت: «هدف، ســاخت قلعــه ای بــا یــک خنــدق نیســت بلکــه هــدف ســاخت قایقــی اســت کــه می تواند در آب های خروشان با بیشترین سرعت، مسیریابی کند.»

تحقیقــات موسســه اکونومیســت کــه در ایــن کتــاب آمــده نشــان می دهــد، موفق تریــن شــرکت های امــروزی کامــلاً برعکــس قدیمی هــا هســتند: نیروهــای ِ انسـانی کمـی دارنـد و بـا سـرعت نـور کار می کننـد.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.