روپرت مرسون

ثبات افیون کسب و کارها

کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار دارد بـه بررسـی مدل هـای مختلـف توسـعه پرداختــه و نظریه هــای مشــهور در ایــن زمینــه را بیــان کــرده اســت. هرکــدام از ایــن نظریه هــا روش هایــی را بــرای شــرکت داری معرفــی می کنــد. در ایــن مدل هــا، دربــاره جایــگاه مدیــران اجرایــی و مالــکان شــرکت بحــث و نقــش بخش هــای مختلــف شــرکت در اجــرای برنامــه ی توســعه کســب و کار تعییــن می شــود


 

عنوان کتاب:  ثبات افیون کسب و کارها

نویسنده: روپرت مرسون

مترجم: عباس توکلی

کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار دارد بـه بررسـی مدل هـای مختلـف توسـعه پرداختــه و نظریه هــای مشــهور در ایــن زمینــه را بیــان کــرده اســت. هرکــدام از ایــن نظریه هــا روش هایــی را بــرای شــرکت داری معرفــی می کنــد. در ایــن مدل هــا، دربــاره جایــگاه مدیــران اجرایــی و مالــکان شــرکت بحــث و نقــش بخش هــای مختلــف شــرکت در اجــرای برنامــه ی توســعه کســب و کار تعییــن می شــود.

تقابــل بیــن مدیــران اجرایــی و مالکیــن شــرکت یکــی از مهمتریــن مســئله های توســعه اســت، زیــرا کارآفرین هــا و یــا مالکیــن شــرکت ها بایــد بپذیرنـد کـه شـخصیت کسـب و کاری کـه آنهـا ایجـاد کرده انـد، هویـت جداگانه ای دارد و شـرکت در مسـیر رشـد نیـاز دارد تـا از مالـک اصلـی جـدا شـود. شـاید ایـن ســخت ترین لحظــه بــرای کارآفرین هــا باشــد تــا از چیــزی کــه خودشــان خلــق کرده انـد جـدا شـوند. ایـن جداسـازی اگـر اتفـاق نیفتـد شـرکت در مراحـل اولیـه توسـعه باقـی می مانـد و شـاید هیچوقـت در ایـن مسـیر قـرار نگیـرد.

بسـیاری از شـرکت های فعـال در بـازار ایـران همیـن مشـخصه را دارنـد و بایـد از ایـن جملـه «اگـر می خواهـی هـر کاری به درسـتی انجـام شـود خـودت انجامـش بـده» فاصلـه بگیرند.

شـاید اصلی تریـن نکتـه ایـن کتـاب را بتـوان در پذیـرش اینکـه توسـعه یـک ضــرورت اســت، قــرارداد. نویســنده کتــاب بــا مثال هــای گوناگــون و روش هــای مختلـف سـعی دارد بـه ایـن موضـوع اشـاره کنـد کـه عـدم توسـعه یافتگی، سـکون یــا غــره شــدن بــه نتایــج به دســت آمده در گذشــته، هماننــد ســمی می مانــد کــه شـما را از وضعیـت فعلـی و ضعف هـای درون سـازمانی غافـل می کنـد. پـس مدتـی نه تنهــا شــکوه گذشــته از بیــن خواهــد رفــت بلکــه امــکان ایــن وجــود دارد کــه شـرکت بـه پایـان کار خـود برسـد و رقبـای جوانتـر، بـا انعطـاف بیشـتری جـای شــما را در بــازار خواهنــد گرفــت.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.