ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا

100 سال دگر...

در کتاب صد سال دگر... مجموعــه ای از برجســته ترین اقتصاددانــان جهــان، تـلاش کرده انــد کــه شــرایط اقتصــاد جهــان در ســال ۲۱۱۳ را بــه تصویــر بکشــند


 

عنوان کتاب:  100 سال دگر....

اقتصاد دانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند

نویسنده: ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا

مترجم: آرش پور ابراهیمی

در کتاب صد سال دگر... مجموعــه ای از برجســته ترین اقتصاددانــان جهــان، تـلاش کرده انــد کــه شــرایط اقتصــاد جهــان در ســال ۲۱۱۳ را بــه تصویــر بکشــند. پیش بینـی آینـده، آن هـم بـرای مدت زمـان صدسـال، بـا بـی اطمینانـی بسـیاری همـراه اسـت و نویسـندگان کتـاب کـه برخـی از آنهـا نوبـل اقتصـاد را در کارنامـه دارنــد، بهتــر از هر کســی بــر ایــن بــی اطمینانــی واقف انــد و بــه همیــن خاطــر هرکــدام تــلاش کرده انــد تــا بــا رویکــردی مخصــوص در مــورد آینــده اقتصــاد جهان دست به پیش بینی بزنند.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.