محسن گودرزی و همکاران

سرمایه فراموش شده

فقـدان سـه عنصـر منافـع مشـترک، شایسـتگی و سـلامت اخلاقی در روابـط دو طرفــه منجــر بــه ایجــاد شــکافی عمیــق میــان دوســویه بخــش خصوصــی و دولـت شـده اسـت. امـا ایـن درد امـروز و دیـروز نیسـت. تاریـخ گواهـی می دهـد عارضـه فقـدان اعتمـاد عمومـی در مـورد ایـران مـدرن، در چرخـه بهبـود و ابتـلا افتــاده اســت. گاهــی حالتــی شــبیه بــه دوران نقاهــت رخ می دهــد و اقتصــاد نفســی تــازه می کنــد و پـس از آن بازهــم بــازی از نــو آغــاز و چرخــه از ســر بــه گردش می افتد. تدبیرهـای ملـی طـی یـک سـده گذشـته تنها ایـن کلاف را بیشـتر تـاب داده و کمتــر گره گشــایی کــرده اســت. در نتیجــه آنچــه باقیمانــده همــان التهــاب روابـط میـان دولـت- ملـت و سـپس بحـران دوبـاره ارتبـاط بیـن ملت - دولـت است


 

 عنوان کتاب:  سرمایه فراموش شده

نویسنده: محسن گودرزی و همکاران

فقـدان سـه عنصـر منافـع مشـترک، شایسـتگی و سـلامت اخلاقی در روابـط دو طرفــه منجــر بــه ایجــاد شــکافی عمیــق میــان دوســویه بخــش خصوصــی و دولـت شـده اسـت. امـا ایـن درد امـروز و دیـروز نیسـت. تاریـخ گواهـی می دهـد عارضـه فقـدان اعتمـاد عمومـی در مـورد ایـران مـدرن، در چرخـه بهبـود و ابتـلا افتــاده اســت. گاهــی حالتــی شــبیه بــه دوران نقاهــت رخ می دهــد و اقتصــاد نفســی تــازه می کنــد و پـس از آن بازهــم بــازی از نــو آغــاز و چرخــه از ســر بــه گردش می افتد. تدبیرهـای ملـی طـی یـک سـده گذشـته تنها ایـن کلاف را بیشـتر تـاب داده و کمتــر گره گشــایی کــرده اســت. در نتیجــه آنچــه باقیمانــده همــان التهــاب روابـط میـان دولـت- ملـت و سـپس بحـران دوبـاره ارتبـاط بیـن ملت - دولـت است.

چـه نیـاز بـه یـادآوری کـه بـا فـوران درآمدهـای نفتـی در دهـه 50 شمسـی انقلابی عظیـم و مردمـی علیـه بی اعتمـادی بـه حکومـت رخ داد و چـه اصـراری بـه تأکیـد کـه باز هـم بـا افزایـش یکبـاره قیمـت نفـت در دهـه 80 شمسـی، موجـی از فسـاد در کشـور فراگیـر شـد و درنتیجـه رابطـه مخـدوش قبلـی بیـش از گذشـته دچـار تزلـزل گشـت. نتیجـه سـاده اینکـه، محصـول حضـور دولت های رانتــی و بی نیــاز از نظــام اقتصــادی متکــی بــه مــردم ســالم و شــفاف، بــه گسترش بی اعتمادی عمومی دامن می زند. امـا بخـش خصوصـی در جریـان فعالیـت خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه بـدون گسـترش اعتمـاد بیـن کارآفرینـان و دولـت امکانی بـرای توسـعه اقتصادی کشور وجود ندارد

ایـن کتـاب سـعی کـرده بـا ارائـه تصویـری واقعـی از جامعـه و اقتصـاد ایـران، راهـکاری برآمـده از تدبیـر بخـش خصوصـی بـرای پایـان دادن بـه ایـن شـرایط را ارائــه دهــد. مطالعــه ایــن کتــاب بــرای تصمیــم گیــران کشــور ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. شــاید امــروز نیــاز باشــد کــه فراتــر از تصمیم گیری هــای کلان، هـر مدیـر میانـی و بالادستی یـا هـر فعـال بخـش خصوصـی یـا کاسـب بـازاری یـا حتـی هـر دانشـجو و شـهروند عـادی بـه ایـن موضـوع فکـر کنـد کـه چطــور می تــوان فضــای بی اعتمــادی را بــا اصـلاح رفتارهــای شــخصی اصــلاح کرد؟

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

 + 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.